Polityka prywatności

Klauzula dane mailing
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adam Wojtasik (dalej: Adam Wojtasik).

Adam Wojtasik nie wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Adamem Wojtasik osobiście bądź korespondencyjnie. Korespondencja może być kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail: adam.wojtasik1@wp.pl.

Adam Wojtasik przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane na podane adresy mailowe Adam Wojtasik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Adam Wojtasik

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi księgowe, obsługę prawną, obsługę IT.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 16 RODO
 • usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 17 RODO
 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach, o których mowa
  w art. 18 RODO
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do tego, aby uzyskał Pan/Pani odpowiedź na swoje zapytanie.

Adam Wojtasik nie wykorzystuje Pani/Pana danych do podejmowania decyzji opartych jedynie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Klauzula dane newsletter
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adam Wojtasik (dalej: Adam Wojtasik).

Adam Wojtasik nie wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Adamem Wojtasik osobiście bądź korespondencyjnie. Korespondencja może być kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail: adam.wojtasik1@wp.pl.

Adam Wojtasik przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu marketingu usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Adam Wojtasik.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań marketingowych przez Adama Wojtasik albo do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Pani/Pana adres e-mail. Odwołanie przez Panią/Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na rzecz Adama Wojtasik obsługę IT.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Adama Wojtasik:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 16 RODO
 • usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 17 RODO
 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach, o których mowa
  w art. 18 RODO
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne aby Pani/Pan mógł otrzymywać newslettera.

Adam Wojtasik nie wykorzystuje Pani/Pana danych do podejmowania decyzji opartych jedynie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Klauzula dane świadczenie usług
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adam Wojtasik (dalej: Adam Wojtasik)

Adam Wojtasik nie wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Adamem Wojtasik osobiście bądź korespondencyjnie. Korespondencja może być kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail: adam.wojtasik1@wp.pl.

Adam Wojtasik przetwarza Pani/Pana dane osobowe na Pani/Pana żądanie w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług, na Pani/Pana rzecz, tj. organizacji szkoleń, warsztatów, obozów. 


Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Adama Wojtasik w celu utrzymywania kontaktu bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Adama Wojtasik.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług Adama Wojtasik.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione: podmiotom świadczącym na rzecz Adama Wojtasik usługi księgowe, obsługę prawną, obsługę IT, obsługę bankową.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Adama Wojtasik:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 16 RODO
 • usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 17 RODO
 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach, o których mowa
  w art. 18 RODO
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do tego, aby mogła Pani/Pan korzystać z usług oferowanych przez Adama Wojtasik, utrzymywać kontakt z Adamem Wojtasik.

Adam Wojtasik nie wykorzystuje Pani/Pana danych do podejmowania decyzji opartych jedynie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Klauzula dane umowy cywilnoprawne
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adam Wojtasik (dalej: Adam Wojtasik).

Adam Wojtasik nie wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Adamem Wojtasik osobiście w siedzibie Fundacji bądź korespondencyjnie. Korespondencja może być kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail: adam.wojtasik1@wp.pl.

Adam Wojtasik przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • nawiązania z Panią/Panem współpracy na podstawie art. 6 ust. ust. 1 lit. b RODO,
 • wypełnienia wszystkich prawem przewidzianych obowiązków jakie musi wypełnić Adam Wojtasik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy
  o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • utrzymywania z Panią/Panem kontaktu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji zawartej umowy a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń, przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa, a w przypadku osób świadczących usługi (zleceniobiorców) przez okres 10 lat od zakończenia współpracy.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na rzecz Adama Wojtasik usługi księgowe, obsługę prawną, obsługę IT, obsługę bankową.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Adama Wojtasik:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 16 RODO
 • usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 17 RODO
 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach, o których mowa
  w art. 18 RODO
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do tego, aby mogła Pani/Pan z Adamem Wojtasik współpracować.

Adam Wojtasik nie wykorzystuje Pani/Pana danych do podejmowania decyzji opartych jedynie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Copyright © 2023 Adam Wojtasik | Created by Alproject